baner nowy

Deklaracja dostępności BIP

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www oraz BIP Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe.
Data publikacji strony internetowej: 10.12.2021. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2021
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strony podmiotowe Systemu BIP Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe posiadają następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
– możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– standardowe skróty klawiaturowe.
Oświadczenie sporządzono dnia: 01.02.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 77 4048715/16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe

Budynek mieści się przy ulicy 3 Maja 5. Do wejścia prowadzą schody. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informacji o sposobie załatwienia sprawy. Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi dodatkowe wejście od ulicy J. Matejki.  Wejście do budynku jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Korytarz znajdujący się w w/w obiekcie jest ogólnodostępny, lecz nie jest odpowiednio oznakowany zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku.
Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Niezdrowicach, ul. Wiejska

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wiejskiej. Do wejścia prowadzą schody. Budynek posiada podjazd dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Filia Biblioteczna w Zimnej Wódce, ul. Strzelecka 2
Do budynku prowadzi wejście od ul. Strzeleckiej. Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informacji o sposobie załatwienia sprawy. Brak podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Zimnej Wódce, ul. Ujazdowska 6

Do budynku prowadzi wejście od ul. Ujazdowskiej. Do wejścia prowadzą schody. W budynku dostępna jest winda osobowa. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Kluczu, ul. Wiejska 18

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wiejskiej. Do wejścia prowadzą schody. W budynku dostępna jest winda osobowa. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Hala Sportowa oraz Filia Biblioteczna w Jaryszowie, ul. Polna 1

Do budynku prowadzi wejście od ul. Polnej.
Do wejścia prowadzą schody. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informacji o sposobie załatwienia sprawy. Brak podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Nogowczycach, ul. Lipowa

Do budynku prowadzi wejście od ul. Lipowej. Do wejścia prowadzą schody. Budynek posiada podjazd dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Sieroniowicach, ul. Strzelecka 29

Do budynku prowadzi wejście od ul. Strzeleckiej. Do wejścia prowadzą schody. Budynek posiada podjazd dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Świetlica Wiejska w Balcarzowicach, ul. 1 Maja 12

Do budynku prowadzi wejście od ul. 1 Maja. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków. Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Dostępność informacji głosowych
W budynkach nie są dostępne informacje głosowe.

Raport o dostępności wg stanu na dzień 01.01.2021