baner nowy

Klauzula informacyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, ul. 3-go Maja 5, 47-143 Ujazd.
2. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ogólnego: 77 404 87 15 lub pod adresem e-mail: kultura_ujazd@poczta.onet.pl
3. Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe gromadzi Państwa dane w celu:
realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;
zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;
informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
podjęcia pracy.
4. W związku z przetwarzaniem w Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe;
sprostowania danych;
usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W Miejsko – Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.